Všeobecné obchodní podmínky

 1. Definice
  1. „Provozovatel“ je společnost ALMEO s.r.o., IČ: 29227208, sídlem: Potocká 58/7, 623 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 67056. Provozovatel není plátcem DPH.
  2. „Aplikace“ znamená internetovou SaaS aplikaci s názvem „Dokumentace.online“, mezi jejíž hlavní funkcionality patří správa dokumentů a která je dostupná na internetové adrese www.dokumentace.online.
  3. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je možnost užívat Aplikaci Uživatelem za podmínek uvedených v těchto VOP.
  5. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
  6. Provozovatel a Uživatel mohou být dále označováni i jako „Smluvní strany“.
  7. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
  8. „Přihlašovací údaje“ jsou unikátní kombinací přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace.
 2. Proces uzavření smlouvy
  1. Uživatel souhlasí, že smlouva může být uzavřena za pomoci dálkových komunikačních prostředků.
  2. Provozovatel na svých internetových stránkách zveřejňuje nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto VOP.
  3. Za účelem uzavření Smlouvy je Uživatel povinen vyplnit registrační formulář.
  4. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje a to úplně a pravdivě.
  5. Kliknutím Uživatele na tlačítko „Vytvořit nový subjekt a účet“ Uživatel uzavírá s Provozovatelem Smlouvu a zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Předmět smlouvy
  1. Provozovatel uděluje Uživateli právo užívat Aplikaci v rozsahu a za podmínek uvedených na webu Provozovatele, zejména uvedených u daného typu tarifu, který si Uživatel vybral.
  2. Uživatel se za užívání Aplikace zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu dle ceníku uvedeného na webových stránkách provozovatele.
  3. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny. Nezaplatí-li Uživatel za užívání Aplikace odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, má Provozovatel právo bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
  4. Předmět Smlouvy je autorským dílem dle zákona č. 121/200 Sb., autorský zákon. Veškerá majetková práva k Předmětu Smlouvy náleží Provozovateli.
 4. Užívání Aplikace
  1. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč.
  2. Na základě registrace, kterou provede Uživatel na webové stránce Provozovatele, může Uživatel přistupovat do svého Uživatelského účtu. Při registraci Uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen uvádět úplné a pravdivé údaje.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacími údaji ve formě uživatelského jména/emailové adresy a hesla. Uživatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost ohledně svých přihlašovacích údajů a nesdělí ani je jinak nezpřístupní třetím osobám.
  4. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
  5. Provozovatel je oprávněn Uživateli plně nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet v případě, že by jej Uživatel déle než 1 rok nevyužíval, či v případě, kdyby Uživatel porušil své povinnosti ze smlouvy nebo VOP. Provozovatel zruší Uživatelský účet také na základě žádosti Uživatele zaslané na email: info@dokumentace.online. Zrušený Uživatelský účet nelze znovu obnovit a jeho zrušením dochází k zániku Smlouvy. Zrušením Uživatelského účtu dojde k výmazu všech dat Uživatele v rámci užívání Aplikace.
  6. Uživatel je povinen neprodleně oznámit Provozovateli případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci, a to nejlépe prostřednictvím Helpdesku Provozovatele na telefonním čísle +420 724 756 029, nebo emailem zaslaným na adresu info@dokumentace.online.
  7. Provozovatel je oprávněn zablokovat či odstranit obsah, pokud by byl v rozporu s těmito VOP. Za účelem šetření domnělých porušení těchto VOP je Provozovatel oprávněn zkontrolovat obsah Uživatele v Uživatelském účtu, s čímž Uživatel souhlasí.
  8. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu spojených s aktualizací a údržbou Aplikace, tj. hardwarového softwarového vybavení Provozovatele, vyšší mocí, jednáním třetí osoby nebo Uživatele.
  9. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy a to z jakéhokoliv důvodu.
  10. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda, nebyla narušena práva třetích osob nebo nedošlo k porušení právních předpisů.
  11. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 5. Cena za poskytnutí služeb a Platební podmínky
  1. Provozovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci v rozsahu, který je spojen s vybraným placeným tarifem, až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem včetně všech daní a poplatků. Její výše je stanovena ceníkem v Aplikaci a na internetových stránkách Provozovatele.
  2. Úplata za užívání Aplikace bude placena formou měsíční platby.
  3. Úplata bude hrazena bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele, který bude Uživateli poskytnut v zaslaném vyúčtování.
  4. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím bankovního převodu se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
  5. Provozovatel není plátcem DPH.
 6. Databáze
  1. Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace.
  2. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  3. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Provozovatele, se stávají součástí databáze, aniž by Uživateli jeho jednání popsaným v tomto odstavci vznikala jakékoliv práva k databázi Aplikace.
 7. Odpovědnost za škodu
  1. Uzavřením Smlouvy Uživatel bere na vědomí, že za úspěchy či neúspěchy plynoucí z využívání Předmětu Smlouvy Provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
  2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele způsobené Provozovatelem neúmyslně nebo nikoliv z hrubé nedbalosti.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 9. Změna VOP
  1. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovnému plnění stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatele během Registrace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po doručení oznámení.
  3. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 10. Reklamace a Technická podpora
  1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronicky. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci.
  2. Technická podpora Provozovatele je dostupná na telefonním čísle +420 724 756 029 a emailové adrese info@dokumentace.online.
 11. Ukončení smlouvy
  1. Smlouva může být ukončena:
   1. dohodou Uživatele a Provozovatele
   2. výpovědí Uživatele nebo Provozovatele
   3. odstoupení Uživatele nebo Provozovatele od Smlouvy v případech stanovených zákonem, Smlouvou nebo těmito VOP
  2. Uživatel nebo Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět a to s výpovědní dobou v délce tři měsíce. Výpovědní doba běží ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Výpověď je možné doručit i elektronicky a to na emailovou adresu Smluvních stran.
  3. Uživatel a Provozovatel jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
  4. Za podstatné porušení Smlouvy Uživatelem se zejména považuje:
   1. prodlení Uživatele s úhradou jakékoli splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem uživateli podle Smlouvy, které trvá déle než 14 kalendářních dní;
   2. opakované prodlení Uživatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy;
   3. porušení práv k duševnímu vlastnictví Uživatelem;
   4. opakované porušení jakékoli jiné povinnosti Uživatele dle těchto VOP nebo Smlouvy.
  5. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje nefunkčnost Aplikace, která trvá déle než deset po sobě jdoucích pracovních dnů nebo třicet pracovních dnů v kalendářním roce.
  6. Odstoupením od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti Smluvních stran, vyjma:
   1. těch, které vzhledem k jejich povaze a dle vůle smluvních stran mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva spočívající v ochraně osobních údajů, mlčenlivosti a ochraně autorských práv Poskytovatele;
   2. povinnosti Uživatele k úhradě splatných závazku, tj. zejména Ceny do zániku Smlouvy, případně dalších plateb.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
  3. Pokud některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným či neúplným, nebude to mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek.
  4. Uživatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného registračního formuláře dle odst. 2 písm. e) těchto VOP. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
  5. Každá nová verze VOP je vždy dostupná na webových stránkách Provozovatele a je označena datem účinnosti. Objednávky se vždy řídí aktuální verzí VOP.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 8. 7. 2021